Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 9 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 2 augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 2 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

3. Behandelen bezwaar 281 over 'Toekenning subsidies - schending gelijkheidsbeginsel'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een standpunt over het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox van 21 juli 2021 over 'Toekenning subsidies - schending gelijkheidsbeginsel' en maakt het volledige dossier ter zake over aan de gouverneur.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

4. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 276 over 'Klacht tegen toekenning van een startsubsidie aan een vereniging' en het vernietigingsbesluit van de gouverneur van artikel 6 van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 over 'Erkennen verenigingen januari 2021'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 20 juli 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Klacht tegen toekenning van een startsubsidie aan een vereniging' en het vernietigingsbesluit van de gouverneur van artikel 6 van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2021 over 'Erkennen verenigingen januari 2021'.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

5. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 279 over 'Overschrijden bevoegdheden College van Burgemeester en Schepenen'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 29 juli 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Overschrijden bevoegdheden College van Burgemeester en Schepenen'.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

6. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 341a over 'Bijkomende vragen gemeentelijke besloten facebookgroep OndernemeninMeerhout'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 12 juli 2021 over 'Bijkomende vragen gemeentelijke facebookgroep OndernemeninMeerhout'.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

7. Niet verstrekken kopie aan gemeenteraadslid

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen deelt aan een gemeenteraadslid mee dat er geen afschrift of inzage kan worden bekomen van het gevraagde proces-verbaal omwille van de uitzonderingsgrond, genoemd in artikel II.34, 4° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

8. Goedkeuren verschuiving van budgetten voor archief- en informatiebeheer

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorstellen met betrekking tot de openstelling van het digitale E-depot (DAV) voor lokale besturen en een opportuniteit tot vervroegde aansluiting en keurt de (gedeeltelijke) verschuiving van budgetten voor archief- en informatiebeheer goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

9. Openverklaring vacature administratief medewerker secretariaat, deeltijds (naar rato van 19/38 uren per week) op niveau C1-C3 in contractueel verband voor onbepaalde duur

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart een deeltijdse functie van administratief medewerker secretariaat open naar rato van 19/38 uren per week op niveau C1-C3 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

10. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/46 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/132 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

11. Goedkeuren en uitvoerbaar verklaren belastingen aanslagjaar 2021, tweede kwartaal  - belasting op het verspreiden van reclamebladen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier inzake de belasting op het verspreiden van reclamebladen voor het aanslagjaar 2021, kwartaal twee, voor een bedrag van 8 200,96 euro goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

12. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze voor opdracht 'Aankoop columbarium-elementen, begraafplaats Lieve Vrouweweg'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. MEERHOUT-2021-011 en de raming voor de opdracht 'Aankoop columbarium-elementen, begraafplaats Lieve Vrouweweg' goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

13. Deelnemen aan groepsaankoop 'Leveren, wisselen en herstellen van banden voor personenwagens en zware voertuigen voor vier jaar' via Kempische aankoopdienst IOK

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de interesse in deelname aan de groepsaankoop 'Leveren, wisselen en herstellen van banden voor personenwagens en zware voertuigen voor vier jaar' van IOK.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

14. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

15. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

16. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

17. Regulariseren facturen buitenschoolse kinderopvang

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen regulariseert een aantal facturen voor buitenschoolse kinderopvang.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

18. Goedkeuren vorderingsstaat 11 voor opdracht 'Renovatie basisschool De Duizendpoot'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan vorderingsstaat 11, periode juni van Brebuild Algemeen Bouwbedrijf, Schouwkensstraat 10, 2030 Antwerpen voor de opdracht 'Renovatie basisschool De Duizendpoot'.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

19. Verlenen omgevingsvergunning Gestellaar zonder nummer

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Luc Diels, voor het perceel gelegen Gestellaar zonder nummer, 2450 Meerhout, de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

De volgende werken worden vergund: vellen van twee hoogstammige bomen.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

20. Verlenen omgevingsvergunning Benny Jans, St.Barbarastraat 41

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Benny Jans, voor het perceel gelegen St.Barbarastraat 41, Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

21. Verlenen omgevingsvergunning Guy Peeters, Gestelsesteenweg 33

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Guy Peeters, voor het perceel gelegen Gestelsesteenweg 33, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021