Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 4 oktober 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 27 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 27 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

3. Bespreken voorstellen gemeenteraad 25 oktober 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de voorstellen voor de vergadering van de gemeenteraad van 25 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

4. Behandelen bezwaar 284 over 'Incorrecte informatie aan ABB in adviesvraag over fysiek vergaderen en politieke neutraliteit van parochiezalen.'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een standpunt over het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox van 17 september 2021 over 'Incorrecte informatie aan ABB in adviesvraag over fysiek vergaderen en politieke neutraliteit van parochiezalen' en maakt het volledige dossier ter zake over aan de gouverneur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

5. Kennisnemen van het antwoord en het vernietigingsbesluit van de gouverneur op het bezwaar 282 over 'Uitlatingen van gemeenteraadslid Mannu Dox op de sociale media - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 25 september 2021, houdende het antwoord en het vernietigingsbesluit van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Uitlatingen van gemeenteraadslid Mannu Dox op de sociale media - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021'.

In uitvoering van het besluit van de gouverneur van 25 september 2021 wordt de beslissing 'Uitlatingen van gemeenteraadslid Mannu Dox op de sociale media - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021', punt 4 op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021, artikel 2 van deze beslissing vernietigd en geacht nooit te hebben bestaan.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

6. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/59 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/187 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

7. Goedkeuren en uitvoerbaar verklaren belastingkohier sluikstort

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier inzake de belasting op sluikstort voor een bedrag van 125 euro goed en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

8. Kennisnemen stopzetting abonnement marktkramer voor wekelijkse markt

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat een marktkramer afstand doet van zijn abonnement op standplaats van 12 meter, nummer 1.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

9. Oninvorderbaar verklaren facturen buitenschoolse kinderopvang

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de facturen buitenschoolse kinderopvang met nummer 4312750 en 4346806 oninvorderbaar.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

10. Goedkeuren vorderingsstaat 7, eveneens eindstaat 'Buitengewoon onderhoud betonwegen 2020'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan vorderingsstaat 7, eveneens eindstaat voor de opdracht 'Buitengewoon onderhoud betonwegen 2020'.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

11. Akkoord verlenen proces-verbaal ingebruikname wegenis verkaveling Jagersweg/Koepoortstraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het proces-verbaal van vaststelling van voorlopige ingebruikname van de gronden die gelegen zijn in het openbaar domein, alsook de bijbehorende verharding, riolering, nutsleidingen, groene ruimte, infiltratievoorziening en parkeerplaatsen van de verkaveling van een perceel gelegen Koepoortstraat, 2450 Meerhout.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

12. Goedkeuren behoeftebepaling SVK Pro

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende behoeftebepaling van SVK Zuiderkempen goed: gemiddeld kunnen er vier woningen per jaar worden ingehuurd via SVK Pro. In uitvoering van de visie sociaal wonen zullen dergelijke projecten steeds worden voorgelegd aan het lokaal woonoverleg.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

13. Aanvragen advies aan de Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Ruimtelijke Ordening (IKRO) project Peerdsstraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen vraagt het advies aan de Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Ruimtelijke Ordening over het voorontwerp voor de bouw van grondgebonden woningen in het binnengebied tussen de Peerdsstraat, Engstraat en Processiestraat.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

14. Verlenen omgevingsvergunning Maarten Boonen en Sietske Verheyen, Genelaar 128

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Maarten Boonen en Sietske Verheyen, voor het perceel gelegen Genelaar 128, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 4 oktober 2021.

 

15. Verlenen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelegen Gestelsesteenweg

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelegen Gestelsesteenweg voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021